คณะกรรมการประจำคณะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง


รายชื่อ คณะกรรมการประจำคณะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวุฒิ ผากา ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวัตม์ กมลคุณานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายณัฐดนัย      หอมคง ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายกิติศักดิ์      สินวนาทรัพย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธมลวัฒน์  หิรัญชาติอนันต์ กรรมการ
นายนิวัติ  กิจไพศาลสกุล กรรมการ
นายเมธาวัตน์  กาวิลเครือ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราคม  วงศ์ชัย กรรมการ
นายศักดิ์ชัย ศรีมากรณ์ กรรมการ
นางวรัชญานันท์  เมธีวัชรโยธิน เลขานุการ